0

DİR Genelgesinde Değişiklik

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge” yayımladı.

Genelgede, 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmasının gerektiği hatırlatılarak serbest bölgelere yapılan ihracatın takibinin ne şekilde yapılacağı, 2008/1 sayılı DİR Genelgesinin 23 ve 24 üncü maddesinde düzenlendiği belirtildi.

Diğer yandan; 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Ek-3 “NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.” hükmü bulunduğu anımsatıldı.

Bu çerçevede; 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra düzenlenmiş serbest bölge işlem formlarının ibraz zorunluluğunun kaldırılarak, Destek Yönetim Sistemi ve/veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesini teminen 2008/1 sayılı DİR Genelgesinde, 09.04.2021 tarihli ve 63157061 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile ekli şekilde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button