0

Deri Takliti ve Sentetik Mensucat İthalatında Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Belli Oldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/15) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/43) ile Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yürürlükteki Dampinge Karşı Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) çerçevesinde ÇHC menşeli 5603.14 GTP altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP altında yer alan “yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşya ithalatında 1,9 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Karar
Yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya ve Ürdün’de yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Malezya ve Ürdün menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

Buna göre;

 

GTP

 

Eşya Tanımı

Menşe/Çıkış

Ülkesi

 

Dampinge Karşı Önlem

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya

lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik

liflerden m2 ağırlığı 150’ı geçen dokunmamış

mensucat

 

 

Malezya

Ürdün

 

 

 

1,9 ABD Doları/Kg

3921.13

Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi

bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri

olarak uygulanacak.

Uygulama
Gümrük idareleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18)’de GTP ve tanımı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Malezya ve Ürdün menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygulayacak.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/43) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak gümrük idarelerince İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Soruşturma konusu malların ithalatının teminata bağlanması ve bilahare soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde; karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farka tekabül eden teminatlar hazineye irat olarak kaydedilecek. Karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farktan fazla olan teminat iade edilecek, az olan kısım için ise tahsilat yapılmayacak. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilecek ve alınan teminatlar iade edilecek.

Tebliğde Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olarak yer aldığı bildiriliyor. Uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonu ve eşya tanımı esas olarak değerlendirilecek.

Tebliğde ayrıca, Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtiliyor.

Yürürlük
Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button