0

Bandrole Tabi Cihaz İthalatı Yapan Firmaların TRT’den Bandrol Almaları Gerekiyor

Yazıda, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu‘nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.” Denildiği iletildi.

3093 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla değişik 5/b maddesinde bandrol ücretlerinin Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağının hükme bağlandığı belirtildi.

3093 sayılı Kanunun 4/d maddesinin verdiği yetkiye istinaden 2022/5610 Sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile bandrol ücreti oranlan ile bandrole tabi cihazlarda değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu Kanunun 6’ncı maddesi ile bandrolsüz cihaz satılması durumunda bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası öngörüldüğü ifade edilerek, konuyla ilgili 6’ncı maddede “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında İdarî para cezası verilir.” hükmüne yer verildiği vurgulandı.

Anılan Kanun uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılmasının yasal zorunluluk olduğunun altı çizildi. Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olmasının fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı, cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da bandrol alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Kurumlarınca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için Kurumdan bandrol almadıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda son olarak meslek mensuplarının işlemlerine aracılık ettiği mükelleflerin idari yaptırıma maruz kalmamaları ve yasaların tam olarak uygulanması adına gerekli bilgilendirmenin yapılmasının önem arz ettiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button