0

Antrepoda Tahlile Giden ve Gümrük Gözetiminden Çıkmayan Eşyanın Analiz Raporu Emsal Alınacak

Yazıda, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere; “Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması” başlıklı 196/A maddesinin eklendiği ve bu madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşyanın, yükümlü talebi üzerine rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilmesi ve tahlil sonuçlarının rejim beyanında kullanılabilmesinin sağlandığı anımsatıldı.

Bu itibarla, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı 05.11.2015 tarih ve 11442749 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısının yürürlükten kalktığı iletildi.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın GTİP kodunun tespiti amacıyla laboratuvar tahliline gönderilmesine ilişkin taleplerin reddedildiği, gönderilmesi durumunda ise Laboratuvar Müdürlüğü tarafından düzenlenen analiz raporlarının emsal olarak kabul edilmediği aktarıldı.

Gümrük Kanunu 41 inci maddesinde “Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebilir” ifadelerinin yer aldığı iletildi.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği 196 ncı maddesi 2/b fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.”, 2/ç fıkrası ise “ Birinci fıkrada belirtilen eşya, laboratuvar tahliline tabi tutulduktan sonra gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez” hükümlerine yer verildi.

Bu çerçevede, antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların da yükümlü talebi halinde tahlile gönderilmesi ve antrepo rejimi kapsamında tahlil edilen eşyaya ilişkin alınan analiz raporlarının, anılan eşyanın gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş olması halinde emsal olarak kullanılabilmesi, bahse konu eşyalardan Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button