0

3171 Rejim Kodlu Beyannamelerde Teminat Kullanımı

Yazıda, Ticaret Bakanlığına, 2017/19 ve 2018/11 sayılı Genelgeler ile değişiklik yapılan 2013/5 sayılı Genelgede düzenlenen, antrepodan limana yapılan eşya sevklerinde 3171 rejim kodlu beyanname kullanılması halinde uygulanacak teminatlı işlemler için yeknesak uygulamalar olmadığı ve konuyla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi kapsamında götürü teminatın hangi durumlarda kullanılabileceğine yönelik tereddütler yaşandığı hakkında bilgiler intikal ettiği aktarıldı.

2013/5 sayılı Genelgeye, antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda yapılacak işlemlerle ilgili olarak, 2017/19 ve 2018/11 sayılı Genelgeler ile ilaveler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak 2013/5 sayılı Genelgenin c-1 maddesi başlığı altında;

“Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, transit beyannamesi ya da 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenecektir. Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sisteminde gerekli işlemler yapılacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi halinde; eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde ek-3’te yer alan tutanak kullanılacaktır. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenecektir.

Araçlara tatbik edilen mühürlerin kontrol edilmesi suretiyle, eşyanın tamamı limana alınacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname çıkış bildirimine bağlanacak ve hava veya deniz taşıtına yüklenmesini müteakip eşya yurtdışı edilecektir.

Antrepo ile liman arası taşımalar, eşya sahibinin yanı sıra beyan sahibi ve taşıyıcının sorumluluğu altında, teminatlı olarak gerçekleştirilecektir.

Antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip teminat serbest bırakılacaktır. Diğer durumda, 3171 rejim kodlu beyanname için teminat verilmek suretiyle işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, transit beyannamesi kullanılması durumunda teminat uygulaması, transit rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.”
Denildiği belirtildi.

Bu bağlamda, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 20.11.2017 tarihli, 29677026 sayılı yazı ile 2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge kapsamında 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi durumunda teminatlı işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılacağı belirtildi:

“- Antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyanname için ayrıca teminat aranmayacak ve buna göre 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip antrepo beyannamesindeki teminat serbest bırakılacaktır.

– Diğer durumda (söz konusu sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmemesi durumunda) ise; 3171 rejim kodlu beyanname için eşya sahibince teminat verilmesi gerekli olup kapsamlı teminat hariç olmak üzere eşya sahibinin kullandığı teminat türüne göre söz konusu beyanname için muayene memurunca BİLGE Sistemi Muayene Kontrol Ekranında teminat belirlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip bu beyanname için belirlenen teminat serbest bırakılacaktır.”

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin;

493/5 maddesinde; “(5) Götürü teminat uygulamasından;
a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler,
b) 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri, yararlanabilir.”,

526 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;
“(2) Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.”,

527 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında;
“(1) Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.
“(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.”

Hükümleri yer aldığı kaydedildi.

Bu itibarla, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen 2017/19 ve 2018/11 sayılı Genelgeler ile değişiklik yapılan 2013/5 sayılı Genelge kapsamı 3171 rejim kodlu beyannamelerdeki teminat uygulamalarının;

Mezkur Genelge hükümlerinin, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 20.11.2017 tarihli, 29677026 sayılı dağıtımlı yazı çerçevesinde tekemmül etttirilmesi,

Ayrıca konuya müteallik Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi kapsamında götürü teminatın hangi durumlarda kullanılabileceği durumu ile ilgili olarak da,

-Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi kapsamında verilen götürü veya yaygın götürü teminatın sadece antrepo işleticilerince verilebildiği,

– Antrepo beyannamesinde Gümrük Yönetmeliğinin 527 ci maddesi uyarınca götürü veya yaygın götürü teminat kullanılması halinde, 2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge ve tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 20.11.2017 tarihli, 29677026 sayılı yazı doğrultusunda, antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi suretiyle 3171 rejim kodlu beyanname için ayrıca teminat aranmaması durumunun, eşya sahibi ile antrepo işleticisinin aynı kişi olması kaydıyla söz konusu olabileceği hususları dikkate alınarak,

Sonuçlandırılması gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button