0

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında TRT Bandrolü

Yazıda, Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrası “Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur… “,
3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun “Tahsilat” başlıklı 5 inci maddesinin b fıkrası “Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir. ” hükümlerini amirdir.

Bakanlığa intikal eden olaylardan, dahilde işleme rejimi kapsamında TRT Bandrolü ücretine tabi eşyanın geçici ithalinde TRT Bandrolünün teminata bağlanıp bağlanmayacağı ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen farklılıklarda yapılacak işlemlerde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmakta olduğu bildirildi.

Bu itibarla, Gümrük Kanununun 4, 69 ve 108 nci maddeleri ile 3093 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, TRT Bandrolüne tabi eşyanın dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde TRT Bandrolü ücretinin teminata bağlanması, bununla birlikte dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklar ile eksik bandrol ücretinin sebep olduğu KDV ve ÖTV farkları için Gümrük Kanununun 234/2 nci maddesi uyarınca cezai işlem tesis edilmemesi hususunda gereğinin yapılması iletildi.

Related Posts

Call Now Button