0

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3’de Bazı Değişiklikler Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) yer aldı.

Tebliğin İthalat başlıklı 4.maddesine yeni bir fıkra eklendi. Eklenen yeni fıkra şu şekilde;

“(4) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.”

Söz konusu 4. Madde kapsamında Tebliğin İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıkları başlıklı Ek-1’inde yer alan atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden ithal edebilecekleri düzenleniyor.

Tebliğin ‘Başvuru’ başlıklı 5. Maddesinin 2. fıkrasına yeni bir bent eklendi. Eklenen bent şu şekilde;

“e) 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi.”

Buna göre başvuru esnasında aranacak belgelere 4004.00.00.00.19 GTİP’te yer alan eşya için Çevre İzin Belgesi eklendi.

Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.”

Tebliğe ‘Bazı Maddelerin İthalatına İlişkin Geçici Uygulama’ başlığıyla ‘Geçici Madde 2’ eklendi.

Buna göre;

6310.90.00.00.11 GTİP’da yer kullanılmış veya yeni paçavraları, sicimi, ip, ve halat döküntüleri … gibi tekstil maddelerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecek.

Son olarak söz konusu Tebliğin İthali Yasak Diğer Atıklar başlıklı Ek-2/B sayılı ekinde yer alan “4004.00.00.00.19” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat