0

YYS Başvurularında Eksik Belgelere Dikkat

Yazıda, 01.09.2020 tarihi itibarıyla Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) talep eden firmaların başvuruları Yetkilendirilmiş Yükümlü E-Başvuru sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirildiği anımsatıldı. Söz konusu sistem üzerinden Bölge Müdürlüklerince Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden başvuru dosyalarında eksik belgelerin bulunduğu iletildi.

Bu itibarla uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen E-Başvuru sistemi üzerinden yapılan YYS başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca EK1-A başvuru formunun firmalar tarafından sisteme eklenmediğinin tespit edilmesi halinde söz konusu formun sisteme yüklenmesinin sağlanması,

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarihli yazısı kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi.

Genel Müdürlüğün 29.07.2020 tarihli “İmalatçı Bildirim Formu Hakkında” yazısında;

21.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda, anılan Yönetmeliğin 10/22 nci maddesi uyarınca, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca EK-1/A’da yer alan başvuru formu ile EK-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve EK-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi; sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükmü çerçevesinde Bölge Müdürlüğünde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde sertifika başvurusu halihazırda devam eden ve yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalardan söz konusu imalatçı bildirim formunun (EK-25) ibrazının istenmesi gerektiği bildirilmişti.

Related Posts

Call Now Button