0

Yılan Balığı İhracat Kotasının Kullandırılması Vecıtes Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması Vecıtes Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9) yer aldı.

Tebliğ ile yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleniyor.

Buna göre;

İhracat Kota Miktarı
Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, Türkiye CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenecek ve ilan edilecek.

İhracat Kotasının Kullandırılmasına İlişkin Esaslar

-Yılan balığı avcılığına ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunlu tutuluyor. Zorunlu durumlar şu şekilde;
— Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)’e göre yılan balığı avcılığı için Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünden “İzin Belgesi” almış olan balıkçı gemileri tarafından yılan balığı avcılığı yapılacak.
— Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre yasak dönem başlamadan önce bulundukları yerdeki Tarım ve Orman Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunarak tesislerinde bulunan yılan balıklarının kayıt altına alınmasını sağlanacak.
— Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, Tarım ve Orman Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamayacak, satılamayacak, nakledilemeyecek ve ihraç edilemeyecek.

– Nakil belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunlu tutuluyor. Zorunlu durumlar şu şekilde;
— Avlanılan yılan balıkları için, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) kapsamında, avlandığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerince yerinde kontrol yapılarak SUBİS üzerinden nakil belgesi düzenlenecek.
–Düzenlenen nakil belgeleri üzerine “Kaydedilmiştir” notu düşülecek, onaylanacak ve mühürlenecek.

– Satış bildirimi düzenlemesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunlu tutuluyor. Zorunlu durumlular şu şekilde;
–Yılan balığı ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, daha önce kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te satış bildirimi düzenlenecek.
–SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılacak.
–Her bir nakil belgesindeki yılan balıkları için ayrı bir satış bildirimi düzenlenecek.

– Av sertifikası düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunlu tutuluyor. Zorunlu durumlar şu şekilde;
–İhracatı gerçekleştirecek olan firma, satış bildirimi girişini de tamamladıktan sonra düzenlenen nakil belgesi ile birlikte yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunulacak.
–İhracatı talep edilen miktar esas alınarak yetkilendirilmiş il müdürlüğünce SUBİS üzerinden av sertifikası düzenlenecek.

– CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunlu tutuluyor. Zorunlu durumlar şu şekilde;
–Yılan balığı ihracatı 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:2011/1)’deki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre yapılacak. Bu GTİP’ler dışındaki müracaatlar kabul edilmeyecek.
–Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Tarım ve Orman Bakanlığa başvuru yapılması gerekiyor.
–Başvuruyu tamamlayanlar haberi devamında yer alan Ek-1’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat ederek, düzenlenmiş olan av sertifikasında belirtilen yılan balığı miktarına uygun olarak CITES belgesi düzenlenmesi talebinde bulunması gerekiyor.
–Yılan balığını canlı olarak ihraç etmek isteyenlerin Genel Müdürlüğe müracaat esnasında sundukları nakil belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş gün olabiliyor.
–Talep edilmesi halinde birden fazla av sertifikası için tek bir CITES belgesi düzenlenebilecek.
–Düzenlenmiş olan av sertifikası yalnızca bir CITES Belgesinde kullanılabilecek.
–Yıllık ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmeyecek.
–CITES Belgeleri başvuru sırasına göre düzenlenecek ve kota takibi buna göre yapılacak.
–Yıllık kota dolduğunda Genel Müdürlükçe duyuru yapılacak.
İdari yaptırımlar
Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılacak.

Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Ekler için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat