0

“YGM Tebliğine Özel Amaçlı Rapor Tespit Kodunun İlave Edilmesi Gerekiyor”

Yazıda, 10.09.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Tebliğinin 11’inci maddesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Tespit işlemi yapılacak olan gümrük işlemlerinin düzenlendiği anımsatıldı. YGM, yapacağı iş ve işlemleri elektronik ortamda ifa ettiği için tespite ilişkin raporlamanın sistem üzerinde gümrükle irtibatını sağlayacak alt yapının kurulması, tespite ilişkin kodun belirlenmesi ve mevzuat ayağının tahkim edilmesi adına belirlenen tespit kodunun ve tanımlamasının tebliğin 11’inci maddesine ilave edilmesi gerektiği belirtildi.

Diğer yönden, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavirler meslek mensubu sıfatıyla, özet standart raporlar, tasdik raporları, sarfiyat raporları, yardımcı raporlar ve özel amaçlı raporlar gibi genel tanımlamaları verilen adlar altında çok geniş yelpazeye hitap edecek neviden raporlar tanzim ettikleri iletildi. Söz konusu meslek mensubunun, hizmet verdikleri firmalardan ya da resmi mercilerden gelen talebe göre; yaptıkları denetimler sonunda özel amaçlı raporlar düzenleme yetkisine de sahip oldukları aktarıldı. Hatta geleceğe matuf çıkartılacak yönetmelikler çerçevesinde de rapor tanzim edebilmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığı ifade edildi.

YGM ‘lerin, “Gümrük ve Dış Ticaret” alanındaki ehliyet ve liyakatine atfen, bu sahada yapılması gereken tespit işlemlerinin tamamında gümrük mevzuatı açısından öncelikli olarak YGM’lerin göz önünde bulundurulması; sair mevzuatla iç içe geçmiş bir tespit işlemine gereksinim duyulması halinde; YGM merkeze alınmak suretiyle diğer meslek mensuplarıyla birlikte; müştereken tespit işlemlerinin icra edilmesinin etkili bir çözüm yolu sunacağı bildirildi. Örneğin; 7602.00.90,00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, kırılmış, parçalanmış vb. şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, dolayısıyla eşyanın hurda olarak beyanın kabul edilip edilmeyeceği konusunda gümrük idarelerinde tereddütlerin hasıl olduğu belirtilerek; söz konusu tereddütlerin YGM ve YMM raporlarıyla bertaraf edilebileceğine dair Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 11 Mart 2021 tarihli yazılar yayımlandığı anımsatıldı. Buna göre; firma tesisinde yapılacak tespit işlemlerinin gümrük mevzuatı açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi halinde sıhhatli bir GTİP tespitinin yapılabileceği vurgulandı.

Söz konusu talep, YMM’ler tarafından yasal dayanağı olduğu için rahatlıkla karşılanabiliyorken; YGM’ler açısından konuya ilişkin “kod” belirlenip, tebliğe derç edilmediği ve YGM Sistemine entegrasyonu yapılmadığı için YGM’lerce karşılanamadığına dikkat çekildi. Bu bakımdan, mevzuat dayanağının oluşturulması ve sistem entegrasyonunun sağlanması halinde gümrük idaresi başta olmak üzere resmi mercilerden veya firmalardan gelecek olan özel amaçlı tespit taleplerinin yasal kaygı güdülmeden YGM’lerce karşılanmış olacağının altı çizildi.

Related Posts

Call Now Button