0

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yazıda, 10/09/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgilerin sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir.” hükmünü, (d) bendi ise, “Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin verilebilir.” hükmünü,

28 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek. “ hükmünü amir olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, sayım tutanağı ve günlük raporların sisteme girilebilmesi için öncelikle tespit işleminin tamamlanmış olması gerektiği; henüz antrepoya alımı, ölçümü/sayımı ve dolayısıyla tespiti yapılamamış eşyaya ilişkin sisteme veri girişinin söz konusu olamayacağı hususlarının açık olduğu, tespit hangi tarihte gerçekleşmişse o günün sonuna kadar sayım tutanaklarında yer alan bilgiler ile günlük raporun sisteme girilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili “Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button