0

Yapılandırma Kanunu

Gümrük Müşavirleri Dernekleri “Yapılandırma Kanunu” hakkında Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin yapılandırılabileceğinin belirtildiği anımsatıldı.

Ancak, konuya ilişkin olarak 27.11.2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin “Kesinleşmiş alacaklar” başlıklı 4/1. maddesinde “(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ammealacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.” hükmünü içerdiği belirtildi.

Diğer taraftan; 4458 sayılı Kanunun 198/1. maddesinin “1. 69 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Süre uzatımı beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi alınır.” hükmü ile gümrük vergilerinin ödeme süresinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Ayrıca, aynı Kanunun 242 ve 244. maddelerinde de yine 15 günlük süre içerisinde itiraz veya uzlaşma yoluna gidilebileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Bu durumda, 17.11.2020 tarihi itibariyle henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş alacakların itiraz veya uzlaşma süresi de geçmemiş olması nedeniyle kesinleşmemesine karşın, 7256 sayılı Kanun ile 17.11.2020 tarihi itibariyle henüz ödeme süresi geçmemiş alacakların da bu Kanun kapsamında yapılandırılabileceğinin görüldüğü ifade edildi.

Yazıda devamla, bazı gümrük idarelerince 31.08.2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacakların 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinleşme şartı arandığı ve ödeme süresi içerisinde olup olmadığının dikkate alınmadığı bildirildi.

Bu itibarla; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesinde de hükme bağlandığı üzere 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinleşmemiş, yükümlüsüne tebliğ edilmiş ve ödeme süresi geçmemiş alacakların da faydalandırılması konusunda düzenlemeye ihtiyaç olduğunun gelen taleplerden anlaşıldığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button