0

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi

Yazıda, Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin olarak Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2021 tarihinde yayımlandığı ve 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu itibarla söz konusu Tebliğ değişikliği ile birlikte Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların aşağıda belirtildiği iletildi.

A. Başvuru İşlemleri
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanır. Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise Bakanlık internet sayfasında da yer alan Ek-1’deki başvuru formu ve eki belgelerle birlikte ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurur.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, başvuru formu ve eki belgeler incelenerek söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunduğunun tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir. Söz konusu ek sürede de istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvurunun yeniden yapılması gerekir.

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen başvurular Ek-2’de yer alan değerlendirme formuyla birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilir. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurulara ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli tanımlamalar yapılır ve izin sahibi ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir.

B. Beyanname İşlemleri
Varış Öncesi Gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu denizyoluyla gelen eşyanın bulunduğu konteyner içerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olmalı ve başka alıcılara ait eşya olmamalıdır.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre herhangi bir kontrole tabi olan eşyaya ilişkin ilgili mevzuatına göre alınmış bilgi veya belgenin beyannameye kaydedilmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir.

İzin kapsamındaki eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir; bu eşya sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmez.

C. Havayolu taşımacılığında geçici depolama yerine alınan eşyaya ilişkin İşlemler
Varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen ancak havayolu taşımacılığının gereği olarak fiziken geçici depolama yerine alınan eşyanın yükümlüsüne teslimi için; geçici depolama işleticisi, çıkış işlemleri elektronik ortama aktarılıncaya kadar eşyanın bilgilerini ekteki tutanağa (Ek-3) kaydeder.

Geçici depolama yerinde görevli memur, beyannamenin kapanmış/kapatılabilir statüde olduğunu ve beyannamedeki kap bilgilerinin doğru olduğunu teyit ettikten sonra eşyanın teslimine onay verir ve eşya yükümlüsüne teslim edilebilir.

Havayolu taşımacılığında varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen eşyaya ilişkin olarak, varış bildiriminin onaylanmasından itibaren 24 saat içerisinde vergilerin ödenmemesi veya teminata bağlanmaması durumunda beyannamede redrese yapılarak BS-18 kodu silinir ve eşyanın BİLGE sistemi üzerinden de geçici depolama yeri giriş işlemleri yapılır.

D. İznin geri alınması
Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlünün Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzni geri alınır. İzni geri alınan yükümlünün Tebliğ hükümlerinden tekrar faydalanabilmesi için şartların sağlanması ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yeniden izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yazıda son olarak, 2019/12 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

İlgili “Varış Öncesi Gümrükleme İzin Başvuru Formu”  için tıklayınız.

İlgili “Varış Öncesi Gümrükleme İzni Değerlendirme Formu” için tıklayınız.

İlgili “Eşya Çıkış Tutanağı” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button