0

Uluslararası Gözetim Şirketi Belge Yenileme

Yazıda, 31 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca B tipi uluslararası gözetim şirketi (UGŞ) başvurularının, her yıl Ocak ve Haziran ayı içerisinde yapıldığı anımsatıldı.

Mezkûr Tebliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında başvuru sahibinin, UGŞ belgesinin kendisine tebliğiyle UGŞ statüsü elde edeceğinin belirtildiği; 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise B tipi UGŞ belgesinin, verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olduğu, UGŞ’lerin bu sürenin bitiminden önceki en erken üç ay, en geç bir ay önce Bölge Müdürlüğüne yenileme başvurusunda bulunabileceği hususunun düzenlendiği iletildi.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığa ulaşan bazı UGŞ başvurularında, UGŞ belgesinin sol üst kısmında yer alan “Belge Tarihi” ile metinde geçen “Bu belge …… tarihine kadar geçerlidir.” İfadesinde yer alan tarihlerdeki farklılıklar nedeniyle belge yenileme başvuru tarihleriyle ilgili tereddüt yaşandığı ifade edildi. Bu çerçevede özellikle yenileme başvurusunda bulunacak firmalar nezdindeki tereddütlerin giderilmesini teminen UGŞ belgesi üzerinde farklı tarihlere yer vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesinde fayda olacağı değerlendirildi.

Bu itibarla,
– İlk kez yapılan UGŞ belge başvurularında Bölge Müdürlüğünce düzenlenen UGŞ belgelerinin, Genel Müdürlükçe onaylanıp Bölge Müdürlüğüne gönderildikten sonra belgenin sol üst kısmında yer alan “Belge Tarihi” ve belge metninde geçen “Bu belge …… tarihine kadar geçerlidir.” kısmına belgenin firmaya teslim/tebellüğ edildiği tarihin girilmesi ve UGŞ belgesi ile teslim/tebellüğ belgesinin birer örneğinin Genel Müdürlüğe iletilmesi,

– Tebliğin 7’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan belge yenileme başvurularında ise Bölge Müdürlüğünce düzenlenerek imzalanmak üzere Genel Müdürlüğe iletilecek belgelerde, “Belge Tarihi” ile belge metninde geçen “Bu belge ….. tarihine kadar geçerlidir.” kısmının bir önceki belgenin geçerlilik tarihi bitiminden üç yıl sonrası baz alınarak doldurulmasının uygun olacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button