0

ÜGD ve İthalat Denetimi Tebliğleri Kapsamı Ürünlerin Etiket Elleçleme Talepleri

Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına 07.06.2023 tarihli, 85967769 sayılı yazıda özetle, kendilerine ulaşan yazılarda TAREKS başvurusu kapsamında yer alan ürünlerin firmalar tarafından ilgili gümrük müdürlüklerinde izin alınarak elleçleme faaliyeti gerçekleştirdikleri, ancak 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre imalatçı unvanı ve adresi gibi değişikliklerin ancak imalatçı tarafından iliştirilmesi gereken bir bilgi olup ithalatçı firmanın bu şekilde bir elleçleme yapmaya yetkisi bulunmadığı, bununla birlikte ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin; vatandaşların ve sanayicilerin güvenli ve mevzuata uygun ürün kullanabilmesini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, güvenli ve mevzuata uygun ürün üreten ve ithal eden firmaları korumak, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak amaçlarıyla yapıldığı ifade edilerek Ticaret Bakanlığı uhdesindeki ürün güvenliği denetimlerinin genel itibariyle ürüne eşlik etmesi gereken işaret ve belgelerin kontrol edilmesi şeklinde yürütüldüğü; bu minvalde, ilgili mevzuat uyarınca, ürün üzerinde yer alan CE işareti, marka ve model bilgilerinin üretim süreci esnasında gerçekleştirilen test ve metodlara göre üretici tarafından ürün üzerine iliştirilmesi gerektiği belirtildi.

7223 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “İmalatçı; Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve kendisine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtir.” hükmü yer aldığı ifade edildi.

Diğer taraftan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek 1 3 üncü bölüm 23.2 nci maddesinde “Etiket aşağıdaki ayrıntıların tümünü taşır:

a) Cihazın adı veya ticari adı,

b) Bir kullanıcının cihazı tanıması için kesinlikle gerekli olan detaylar, ambalajın içeriği ve kullanıcı için net olmaması halinde cihazın kullanım amacı,

c) İmalatçının adı, kayıtlı ticari unvanı veya kayıtlı ticari markası ve kayıtlı işyeri adresi,

ç) Uygulanabildiği hallerde, yetkili temsilcinin adı ve kayıtlı işyeri adresi,” hükmü yer aldığı aktarıldı.

Sonuç olarak imalatçı tarafından iliştirilmesi gereken bilgilerin ithalatçı tarafından iliştirilemediği vurgulandı.

Bu itibarla, ilgili gümrük müdürlüklerine yapılacak olan ithalatta ürün güvenliği denetimlerine tabi ürünlerle ilgili etiket elleçlemesi talepleri değerlendirilirken 2023/8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 18 sayılı İthalat Denetimleri Tebliğleri kapsamındaki ürünler için Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri ile 2023/1, 9 ve 25 sayılı İthalat Denetimleri Tebliğleri kapsamındaki ürünler için Türk Standardları Enstitüsü ile görüş alışverişinde bulunarak cevap verilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button