0

Tütün Sözleşme Süresi Uzatıldı

Duyuruda, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının yazısına atıfla; Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcı şirketlerin 2021 ürün yılı için üreticilerle alıcılar arasında sözleşme yapma süresinin uzatılması yönündeki başvurusunun değerlendirildiği belirtildi.

Konunun, 10.07.2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde,

“(1) Yazılı sözleşmeler, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar alıcı ile üretici veya bunların temsilcileri arasında akdedilmiş olmalıdır.

(2) Bu şekilde yapılan sözleşmeler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimine uygun olarak liste halinde ve elektronik ortamda ilgili alıcı tarafından en geç mayıs ayının on beşinci günü sonuna kadar Bakanlığa verilmelidir. Taraflardan birinin gerekçeli olarak başvurması halinde birinci fıkra ile bu fıkrada belirtilen süreleri uzatmaya Bakanlık yetkilidir. Bu bildirimler Bakanlık tarafından yapılacak tescil işlemine esas teşkil eder.”

şeklinde düzenlenmesinden yola çıkılarak değerlendirildiğinin bildirildiği belirtildi.

Duyurunun devamında, bu hükümlere istinaden, 27.04.2021 tarihli ve E-38927203-451.01.01.02-1302085 sayılı Makam Olur’u ile Türkiye genelindeki tüm üretim merkezlerinde alıcı ile üretici veya bunların temsilcileri arasında sözleşme yapma süresi 31.05.2021 günü sonuna kadar, yapılan sözleşmelerin Yönetmelikte belirlenen şekilde Bakanlığa verilme süresinin de 15.06.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button