0

TÜRMOB: “Gümrük Beyannamelerinden SMMM ve YMM’ler Sorumlu Değildir”

7 Ekim 2009 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de , Gümrük Yönetmeliğinin Ek-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında “Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” kısmına yer verilmişti. Bu kısımda 9 no.lu kutuda mali sorumlu kişi ile ilgili, “ihracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.” İbaresine yer verilmişti.

Bu kapsamda Gümrük Müşavirleri Dernekleri, “Gümrük Yönetmeliği Ek 14’e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında” ortak bir yazı yayımladı.

Söz konusu yazıda, beyanname kutularının doldurulması hususunda talimatta belirtilen hususlara dikkat edilmediği, beyannamelerin talimata uygun doldurulmaması nedeniyle Gümrük Kanunu 241.Maddesine göre ceza tatbik edildiği hatırlatıldı.

Yazının devamında, özellikle Beyannamelerin 9 no’lu kutusuna, Yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı yerine İhracatçı veya İthalatçı firma unvanı yazıldığı gerekçesi ile Gümrük Müfettişlerince konu hakkında rapor düzenlendiği iletildi.

Bunun üzerine TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) bir duyuru yayımladı.

TÜRMOB’un duyurusunda, gümrük mevzuatının yanlış yorumlanmasından ve yapılan bazı açıklamalardan dolayı, Gümrük Beyannamelerinin sorumluları konusunda tereddütler oluştuğu belirtilerek, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin söz konusu yazısına atıfla; “Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu” olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin bilgilerinin yer alması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Duyurunun devamında; gümrük işlemlerinden yasa gereği Gümrük Müşaviri ve yardımcılarının yetkili ve sorumlu olduğu ifade edilerek Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin herhangi bir sorumluluklarının yasal olarak bulunmadığı ifade edildi.

Gerek ihracat gerekse ithalat işlemlerinin her adımında, gümrüğe gelen malın kontrolünün laboratuvar işlemlerinin, numune alınmasının, Beyanname açılmasının tanzimi ve her türlü takibinden yasa gereği “Gümrük Müşaviri ve Yardımcılarının” yetkili olduğu ve tüm işlemlerin her safhada Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları tarafından ayrıntılı olarak takip edilerek sonuçlandırılacağından, Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları ile ithalat/ihracatçıların müşterek müteselsil sorumlu olduğu vurgulandı.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı 2. Maddesinde; “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlendiği iletildi. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 2. Maddesi ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun kapsam dışı tutularak, kapsam dışı olan bir hususla ilgili olarak SMMM ve YMM’lerin sorumluluklarının söz konusu olmayacağı bildirildi.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun ceza hükümlerini düzenleyen 231-241 maddeleri ile diğer kanun ve Genel Tebliğ’lerin hiçbir maddesinde YMM ve SMMM’lere, bu konuda (İhracat-İthalat işlemleri ve denetimi, gözetimi) herhangi bir görev, yetki ve sorumluluk yüklenmediğinin altı çizildi.
Duyuruda son olarak, Gümrük beyannamesi kılavuzunun 9. satırında, firmanın mali sorumlusu yerine meslek mensuplarının yazılması şeklindeki sorumluluğun şekli bir işlem olduğu ve konu ile ilgili SMMM ve YMM’lerin sorumluluğundan söz etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

“Gümrük Yönetmeliğinin Ek-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı” için tıklayınız.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin “Gümrük Yönetmeliği Ek 14’e Uygun Doldurulmayan Beyannameler” haberimiz için tıklayınız.

TÜRMOB’un duyurusu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat