0

Türkiye’ye Taşıtları İle Birlikte Giriş Yapmak İsteyen Kişilerin Dikkatine

Yazıda, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.08.2021 tarihli ve 66527335 sayılı yazısına atıfla, Sarp Gümrük Müdürlüğünün (Gümrük işlemleri ve Koordinasyon Servisi) teftişi sonucunda Ticaret Müfettişi Hasan CEYHAN ile Ticaret Müfettiş Yardımcısı Fatih BOYDAK tarafından düzenlenen 27.07.2021 günlü 543-B/10 sayılı Cevaplı Raporun 3 üncü maddesinde tenkit edilen hususlara verilecek cevaplarda yapılacak değerlendirilmeye esas olmak üzere; kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına 3081 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği 14.10.2020 tarihinden geriye dönük olarak 185 gün şartı aranmaksızın ve 11.03.2020 tarihi itibariyle ile geriye doğru bir yıllık süre içerisinde 185 gün şartı aranarak mı işlem tesis edilip edilmeyeceği hususlarında tereddüt hasıl olduğu iletildi.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinin birinci alt bendinde “yerleşim yeri”, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yer; “Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi” ise aynı fıkranın (v) bendinde olağan durumda Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi olarak tanımlandığı anımsatıldı. Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtların getirilebilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla, yurt dışından yabancı plakalı taşıtları ile birlikte gelen kişilerin öncelikle taşıtları ile birlikte Türkiye’ye giriş yapmak istedikleri tarihten önceki bir sene içerisinde en az 185 gün yurt dışında geçirmiş olmaları ve yurt dışında ikamet tesis etmeleri gerektiği bildirildi.

Diğer taraftan, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile anılan Karara “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.” hükmündeki geçici 3 üncü madde eklendiği aktarıldı.

Söz konusu madde hükmü kapsamında düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 14.10.2020 tarihinden önce Türkiye’de bulunmuş olmaları kaydı ile salgın nedeniyle taşıtlarına verilen süre bitimini müteakip yurtdışına çıkamadıkları için son bir yılda en az 185 gün yurtdışında bulunma şartını sağlamayan yurtdışında yerleşik kişilere 31.12.2021 tarihine kadar taşıt getirme hakkı tanındığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu geçici madde salgından dolayı yaşanan veya yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiğinden Türkiye’ye taşıtları ile birlikte giriş yapmak isteyen ve 185 gün yurt dışında bulunma şartını sağlamayan kişilerin, yurt dışında ikamet ettiklerini ispatlamaları ve bu şartı Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edildiği 11.03.2020 tarihinden sonra kaybetmiş olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Bu itibarla, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye taşıtları ile birlikte giriş yapmak isteyen kişilerin Geçici 3 üncü madde düzenlemesinden yararlanabilmesi için;

-Yurt dışında oturum veya ikamet belgelerinin bulunması (çift uyruklu Türk vatandaşlarından bu belgelerin aranmasına gerek bulunmuyor),
-14.10.2020 tarihinden önce Türkiye’de bulunmuş olmaları,

-Pandeminin ilan edildiği 11.03.2020 tarihinden önceki bir sene içerisinde (11.03.2019-11.03.2020) en az 185 gün yurtdışında geçirmiş olmaları ya da söz konusu şartı anılan tarihten sonraki bir tarihte sağlamış olmaları,

gerektiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button