0

Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No:2022/10) yer aldı.
Tebliğ ile şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak için gerekli usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Tebliğ, yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekerini kapsıyor. Tebliğ, Tebliğin içerisinde tanımlanan ürünlerden elde edilen şekerlemeler ve kelle şekerini kapsamıyor.

Etiketleme
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte Tebliğ’de sayılan hususlar uygulanacak.

Buna göre;
– Tebliğ kapsamındaki ürünlerin satışında bu Tebliğ’in 4 üncü maddede yer alan isimlendirmeler kullanılacak.
– Ekstra beyaz şekerlerde ürün ismi olarak “beyaz şeker” ifadesi de kullanılabilecek.
– Ön paketleme yapılmış 20 gramdan az ürünlerde, ürün net ağırlığı etiket üzerinde yer almasına gerek görülmüyor.
– İnvert şeker şurubu, invert şeker çözeltisi ve şeker çözeltisinde bulunan invert şeker ve kuru madde miktarı etiket üzerinde belirtilmesi gerekiyor.
– İnvert şeker şurubu kristal taneleri içeriyorsa etiket üzerinde “kristal içermektedir” ifadesi bulunması gerekiyor.
– Glukoz şurubu ve kurutulmuş glukoz şurubu; kuru maddedeki fruktoz oranı ağırlıkça %5’den büyükse, ürün ismi ve bileşenleri göz önüne alınarak üründeki glukoz veya fruktoz miktarına göre, fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, “glukoz-fruktoz şurubu” veya “fruktoz-glukoz şurubu” ve “kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu” veya “kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu” olarak etiketlenmesi gerekiyor.

Şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubunda ürün isimleri ile birlikte “beyaz” ifadesinin kullanılması için bazı özellikleri taşıması gerekiyor;
– Şeker çözeltisi için çözelti rengi ICUMSA metoduna göre en fazla 25 IU olmalı.
– İnvert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu için ICUMSA metoduna göre iletkenlik kül değeri en fazla ağırlıkça %0,1 ve çözelti rengi ise en fazla 25 IU olmalı.
– Pudra şekeri üretiminde nişasta kullanılması durumunda nişastanın varlığı ve bulunduğu maksimum miktarı etiket üzerinde açıkça görülmesi gerekiyor.
– Ambalajlayıcı firma adı ve adresi ile birlikte üretici firma adı ve adresi de etikette belirtilmesi gerekiyor.
– Bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şekerin kullanılması durumunda bu bileşenler “şeker” olarak da ifade edilebiliyor.
– Tebliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının b (Dekstroz veya dekstroz monohidrat), c (Dekstroz veya susuz dekstroz), d (Fruktoz), e (lukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu) ve ğ (Kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu) bentlerinde yer alan ürünlerin adlandırmalarında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılması gerekiyor. (Örneğin glukoz şurubu (mısır), glukoz şurubu (inulin) gibi). Bu ürünlerin bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak kullanılmaları halinde de aynı durum geçerli oluyor.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
Tebliğ ile 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) yürürlükten kaldırıldı.

Uyum Zorunluluğu
– Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2024 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyma zorunluluğu bulunuyor.
– 31/12/2024 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunmasına izin veriliyor.
– Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri hakkında, Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) hükümleri uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button