0

TRT Bandrol Ücreti Yargılama Giderleri

Yazıda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 5 Nisan 2022 tarihli yazısına atıfla; TRT bandrol ücretinin tahsil edilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı aleyhine açılan davaların bir kısmında işlemin iptaline ve tahsil edilen miktarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine, yargılama masrafları ve vekalet ücreti ödenmesine dair kararlar verildiği, bu kararların icra takibine de konu edildiğine işaret edilerek TRT bandrol ücretinden kaynaklanan davalara ilişkin yasal faiz, yargılama gideri, karar vekalet ücreti, ilamın icraya konulması halinde icra masrafları ve icra vekalet ücretinin Ticaret Bakanlığı yerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca (TRT) ödenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Konuya ilişkin TRT Kurumu’na muhatap 17.05.2022 tarihli, 74710319 sayılı yazıda; 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu ve 15.06.2015 tarihli, 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar İle Görsel ve veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar” hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerinin Kurumlarına aktarıldığı, bandrol ücretlerinin iadesinin Kurumlarınca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda TRT bandrol ücretleri ve buna ilişkin yasal faizlerinin, yargılama giderleri, karar vekalet ücretleri ve icra masraflarının, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’na göre özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa’da hükme bağlanan, genel bütçe dışında kendi bütçe ve gelire sahip TRT Kurumunca ödenmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

TRT’nin 10.06.2022 tarihli, 508170 sayılı cevabi yazıda ise özetle; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller” başlıklı 31/1 inci maddesi ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Yargılama giderlerinden sorumluluk” başlıklı 326 ncı maddesi ve “Yargılama giderlerinin kapsamı” başlıklı 323/1-ğ maddesi çerçevesinde; vekalet ücretinin bir yargılama gideri olduğu ve kanunda yazılı haller dışında yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınması gerektiğine yer verilerek yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve sair giderlerden, davanın tarafı olunmadığı müddetçe Kurumlarının sorumlu olmayacağı; Kurumlarının taraf olduğu davalarda ise mahkeme hükmü doğrultusunda sorumlu olunabileceği, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/2 nci maddesi gereğince idaremize yapılan başvurulardan icra takibine mahal verilmemesini teminen, Kurumlarının taraf olmadığı davalarda bandrol ücreti ve yasal faizi için, Kurumlarının taraf olduğu davalarda ise bandrol ücreti ve yasal faizi ile birlikte vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerine ilişkin Kurumlarının ivedilikle haberdar edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 22.07.2022 tarihli, 76584291 sayılı yazısında ise; TRT Kurumu değerlendirmesi çerçevesinde; TRT bandrol ücretine ilişkin davalarda, TRT Kurumunun da hasım sıfatına alınması için mahkemeden talepte bulunulması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button