0

TIR Karnesi Dağıtımı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) “TIR Karnesi Dağıtımı” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir tarihli yazıya atıfla; TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (1975 TIR Sözleşmesi) gereğince 1966 tarih 6/6227 ve 1985 tarihli 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla TIR karnelerini vermek görev ve yetkisinin Birliğe verildiği, Birliğin bu görevi taşımacılık ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde yetkilendirilmiş bulunan 17 Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla yürütmekte olduğu belirtildi.

Yetkili Odaların, TIR karnesi dağıtım hizmetini, İstanbul, Ankara ve Kayseri dışında diğer illerde Oda merkezlerinden yürüttüğü, taşımacılık sektörünün dinamik yapısı gereği, TIR karnesi dağıtım işlemlerinde sahaya dokunan 7/24 hizmet esaslı bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi. TIR sisteminin halen kağıt ortamda bulunmasının bir dezavantaj oluşturduğu, elektronikleşene kadar ki süreçte sürdürülebilirliğini sağlamak ve firmalara operasyonel esneklik sağlanması gerekliliğinin de kaçınılmaz bir ihtiyaç durumunda olduğu ifade edildi.

Bu noktada yetkili Odaların, taşımacıların yoğun olarak kümelendiği gümrük idarelerinde ve hafta içi mesai saatleri dışında TIR karnesi dağıtım hizmeti veremediği, TIR karnesine ihtiyacı olduğu noktada ulaşmak isteyen firmaların dağıtım noktalarının arttırılması ve her dağıtım noktasından tüm taşımacılara hizmet verilmesini talep ettiği bildirildi.

Diğer yandan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) TIR Sisteminin daha esnek ve sahada kolay erişilebilir bir yapıyla hizmet sunulmasına yönelik iyileştirme beklentisinde olduğu, yetkili Odaların sistem içerisindeki rolünün korunarak oluşturulan yeni uygulama için, halihazırda sahada hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle çözüm üretilmesine odaklanıldığı, bu vesileyle mevcut koşullarda sahada hizmet vermenin Odalara ilave maliyet yaratmasının da önlenebileceği belirtildi.

Bu kapsamda TIR karnesi düzenleme işlemlerinin, Odaların sistem içerisindeki rolünün korunarak oluşturulacak bir yapı ile “Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma Acenteliği yapan G türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler (Acenteler)” üzerinden de gerçekleştirilmesi yönünde bir seçenek hazırlandığı belirtildi.

Buna göre;

1-Acentelerin Yetkilendirilmesi, Eğitimleri:
a) Acenteler, -Mesleki Yeterlilik (G türü yetki Belgesi) -Mesleki Saygınlık(tüm yetkililerinin Adli Sicil Kayıtları) -Mali Yeterlilik (sağlam mali yapı, 100.000.-Avro teminat) şartlarını sağlamaları halinde Birlik tarafından yetkilendirilecek.
b) Acenteler yetkilendirildikten sonra TIR karnesi düzenleme konusunda hizmet verecek personeli Birlikçe eğitime tabi tutulacak.
c) Anılan personel Birlikçe kullanılan AskTIRweb otomasyon sistemine kayıt edilecek ve kendilerine kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilecek.
d) Acenteler, firmalar adına düzenleyecekleri TIR karnelerini yetkili Odalardan alacak.
e) TIR karnesi düzenleme işlemi, Birlikçe kullanılan AskTIRweb isimli program üzerinden gerçekleştirilecek.
f) Acente TIR Sistemine üye olan tüm karne hamillerine hizmet verebilecek.
g) Karne ücreti firma veya acente yönünden aynı olacak, acente, TIR karnesi doldurma v.b. hizmet ücretini TIR karnesi sabit ücretine ekleyebilecek.
h) Acente kendisine verilen görevden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şart ve şekilde kendi menfaatine yönelik olarak kullanamayacak, TIR karnesi almak üzere kendisine başvuran karne hamillerini sözleşme yapmaya zorlayamayacak.
I) Karne hamilleri hangi acenteden hizmet alacağına bizzat karar verecek.
i) Acente, karne hamillerine, başta Avrupa Birliği olmak üzere yurtdışı dönüş yükleri için TIR karnesi düzenleyebileceğinden, bu hizmeti yurtdışı ofislerinde de verebilecek.

2-Acentelerin Denetimi:

a) Birlik günlük olarak dağıtım işlemlerini sistem üzerinden kontrol edecek ve acenteden kontrolü isteyecek.
b) Birlik istediğinden acentenin ofislerinde gerekli inceleme ve denetimleri fiziki olarak gerçekleştirebilecek.
c) Denetlemede ya da işleyişte herhangi bir sorun tespit edilir ise acentenin yetkisi geri alınacak ve ortaya çıkan zarar acenteye rücu edilecek.

3-Odaların TIR Karnesi Dağıtımına Etkisi:
a) Oda personeli TIR karnesi düzenleme işlemlerine günümüzde olduğu gibi devam edecektir. Bunun yanı sıra, acenteler sadece TIR karnesi düzenleme hizmeti verecek olup;
1) İade alma,
2) Kontrol işlemleri,
3) İade alınan karnelerin Birliğe gönderilmesi iş ve işlemleri yetkili Odalar tarafından yürütülmeye devam edilecek.
b) İlgili Oda personelinin iş yükünde azalma söz konusu olur ise, artan zamanı sektörün güncel sorunlarını bilgi ve belgeye dayalı tespit ve Birliğe iletmek için kullanabilecek.
c) Oda payları mevcut sistemde olduğu gibi işletilmeye devam edilecek. Acentelerin verdikleri hizmetten dolayı Odaların mali bir kaybı olmayacak. Aksine acentelerin verdiği hizmetten dolayı TIR karnesi dağıtım rakamlarına olumlu etkisi olur ise, Odaların gelirlerinin de yükselebileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda Birlikçe Acente Adayının TIR Karnesi Dağıtımı Konusunda Görevlendirilmesi Usul ve Esasları hazırlanarak yürürlüğe konmuş olduğu, anılan Esaslarda belirtilen gereklilikleri karşılayan gerçek/tüzel kişilerin TIR karne düzenleme işlemlerinde yetkilendirilmek üzere Birliğe başvuruda bulunabilecekleri ve söz konusu esasları https://tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/Esaslar.php adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Related Posts

Call Now Button