0

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yer aldı.

Yönetmelik, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğini temin etmeyi amaçlıyor.

Yönetmelik, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarında bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre yer değiştirecek personel arasından bazı mazeret grupları şöyle;
– Can güvenliği
– Engellilik
– Sağlık
– Aile birliği

Aile Birliği Mazereti 
Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Kurulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilecek. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilecek.

Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilecek.

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilecek.

Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilecek.

Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınıyor.

Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet birimine, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet birimine atanabilecek.

Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanacak.

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekiyor.

Engellilik mazeret hali hariç olmak üzere mazeret hallerine dayanarak Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 1 inci hizmet bölgesindeki bir hizmet birimine atanan personelin, atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre 15 (on beş) yıl olarak belirtiliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yönetmelik ekleri için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat