0

TEV Makbuzlarının İhracat Beyanname Numarası veya Ek Tahakkuk Kararı İle İlişkilendirilmesi Gerekiyor

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrasında “Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.“ hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerine sunulan ihracat beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı firmaların mağduriyetine yol açabildiği ifade edildi.

Bunun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmaların telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken telafi edici vergi makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek tahakkuk kararı ile ilişkilendirmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button