0

Tarife Tespit Raporları Yükümlülerle Paylaşılabilecek

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerince, eşyanın tarife tespitinin yapılabilmesi, itirazların karara bağlanması veya Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularına ilişkin olarak, eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının talep edilmesi halinde verilmesinde sakınca olup olmadığı yönünde bilgi istenildiği belirtildi.

Bu çerçevede Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili değerlendirme yazısında özetle;

1- 4982 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında talep edilen, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgelerin, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (bu anlamda İdare tarafından aksi yönde karar alınabileceği) ve,
Bilimsel, kültürel, istatistiksel, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşlerinin, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu,

2- Varsa gizlilik içeren bilgiler, üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkan veren her türlü bilgi ve ifade karartılmak suretiyle söz konusu belgelerin verilebileceği,

3- Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurular konusunda, 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usullere uyularak, şartların ve bilgi edinme hakkı sınırlarının her somut olay bazında ayrı ayrı değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaasına yer verildiği görülmüştür.” İfadelerinin yer aldığı belirtildi.

Sonuç itibariyle; söz konusu raporların bir nüshasının verilmesi taleplerinin, bu esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Related Posts

Call Now Button