0

Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelgede, ithalat ve ihracata konu eşya, Ticaret Bakanlığı ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabildiği bildirildi. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verdiği ifade edildi. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz ettiği vurgulandı.

Bu bağlamda Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi beşinci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı belirtildi.

Diğer taraftan, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7) Ek-1 uyarınca “Kontrole Tabi Katı Yakıtlar” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname kapsamı eşyaya ait mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve ayrıca yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,

3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button