0

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” hakkında bir genele yayımladı.
Genelge ile kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Suriye’ye ihracat ve transit

  • TGB’den Suriye’ye ihracat ve transit serbest.
  • Ticaret Bakanlığı bazı eşyanın TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabilir veya bu hizmetlere kısıtlama getirebilir.
  • Gümrük idaresinin iznine tabi veya Ticaret Bakanlığınca kısıtlanan eşya listesi Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.


Suriye’den ithalat ve transit

  • Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabi. 
  • Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılan transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmuyor ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, belirli eşyanın Suriye’den kara yoluyla Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir.

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit

  • Kara yoluyla, Suriye’den TGB’ye girerek TGB üzerinden tekrar Suriye’ye çıkış yapmak suretiyle yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabi.
  • Bu kapsamda gerçekleştirilecek transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmuyor ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, bu kapsamdaki transit işlemlerinde belirli eşyanın Suriye’den Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir.

Transit işlemlerinde uygulanacak özel hükümler

  • Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilir. Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilir.
  • Bu kapsamdaki eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46’ncı maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilir. 90 günlük süre, son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlar. Söz konusu sürelerin aşılması durumunda, eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 177 ila 180 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.
  • Bu madde kapsamındaki eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Genelge ile 30.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile 29.07.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

Related Posts

Call Now Button