0

Sanayi Ürünlerinde Yerli Malı Kullanımı

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği “Mevzuat İşleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; TİM’den alınan bir yazıya atıfla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alına bir yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri gereğince;

• Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması,
• Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması,
• Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili malzeme, makine ve ekipman arasından belirlenen malzeme, makine ve ekipmanın yerli malı olmasının zorunlu olduğu belirtildi.
[bnnn_14_2]

Söz konusu mal, malzeme, yazılım, makine ve ekipmanların yerli malı olduğunun ise 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği esas alınarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi ile belgelendirildiği ifade edildi.

Yazıda devamla, 11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak sektörel önceliklendirme yaklaşımının benimsendiği, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları öncelikli sektörler olarak belirlendiği, “öncelikli sektörlerde yerli üretimin artırılması amacıyla kamu alımları sisteminin kaldıraç oluşturacak şekilde kullanılması”na ilişkin tedbirler oluşturulduğu bildirildi. bu hedef doğrultusunda, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılması ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi.

Bu çerçevede, bahse konu çalışmaların, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile uygulanmasını teminen, yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere;

•Yerli malı belgesinin ihalelerde ve sözleşmelerde kullanılması sürecinde uygulama zorluğu yaşanan hususlara,
•Yerli Malı Tebliği, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği vb.) yapılması fayda mütalaa edilen düzenlemelere,
• Gerek kamu alımlarının gerekse yerli malı uygulamasının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına yönelik olarak görüş, öneri ve değerlendirmelerin 6 Ocak 2021 Çarşamba gününe kadar, TİM’e iletilmek üzere, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (kargini@oaib.org.tr) posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button