0

Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) hükümleri çerçevesinde dönemsel olarak royalti veya lisans ücreti beyan izni bulunan firmalarca, ödeme şeklinin peşin olarak beyan edilmesi ve ithalat aşamasında fatura olmaksızın tahmini rakamlarla royalti veya lisans ücreti beyan edilmesi durumunda; KKDF uygulaması açısından transferin hangi sürede yapılması gerektiği hususunda tereddüt hasıl olduğu iletildi.

Yazıda devamla, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin yüzde 6 oranında KKDF kesintisine tabi olduğu, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmadığı aktarıldı.

Bu kapsamda, ödeme şekli “peşin” olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan ithalatın mümkün bulunduğu, istisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde ise, fon kesintisi yapılmaması için, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, ithal eşyasının gümrük kıymetinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri hükümlerine göre belirlendiği anımsatıldı.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 61/3 maddesi uyarınca, tescil edilmiş beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlamakta ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulmakta olduğu belirtildi.

Royalti ve lisans ücretlerinin beyanına ilişkin hususların Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)’in 11 inci maddesinde belirtildiği, bu maddede yer alan hususlar dışında, tahmini rakamlarla beyan usulü bulunmadığı ifade edildi.

Bu itibarla, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde eşyanın gümrük kıymetine dahil olan istisnai kıymet unsurlarına ilişkin tutarlar ile ilgili olarak, KKDF uygulamasına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button