0

Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları

Yazıda; eşyanın gümrük kıymetinin tespitine dair usul ve esasların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ila 31. maddelerinde, Gümrük Yönetmeliğinin ise 44 ila 57. Maddelerinde düzenlenmiş olduğu ve bunun yanında “referans fiyat/kıymet” konusunda takip edilecek usul ve esasların, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2021 tarihli 7714585 sayılı ve 01.04.2013 tarihli 6483 sayılı yazılarında belirlendiği hatırlatıldı.

İthal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinin; gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasında, vergi gelirlerinin tam ve doğru ve bir şekilde tahsilinde, istatistiki verilerin doğru bir şekilde derlenmesi ile beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesinde önem arz ettiği vurgulandı. Beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğundan şüpheye düşülmesi durumunda izlenecek prosedürün, 13/08/2012 tarihli 2012/29 sayılı Genelge’de açıklandığı belirtildi.

Beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde kullanılan referans fiyatlar Bakanlık intranetinde yayımlandığı iletildi. Referans fiyatlar, beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde sadece yol gösterici mahiyette olduğundan gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymetine esas değerler olarak kullanılmamalı, kıymet tespitinde beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede kullanılması gerektiği iletildi.

Bu fiyatların doğrudan doğruya gümrük kıymeti olarak vergilendirmeye esas alınmaları, meri mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmadığı aktarıldı.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, beyan edilen gümrük kıymeti referans fiyat uygulaması kapsamında yayımlanan fiyatların altında olan ithalatlarda direkt olarak referans fiyatların gümrük kıymeti olarak esas alındığı ve buna göre ek tahakkuk ve para cezalarının düzenlediğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca direkt olarak söz konusu fiyatlar esas alınarak yapılan ek tahakkuk ve bunlara bağlı para cezası kararları için yargı mercilerine başvurulması durumunda davaların tamamına yakınının kaybedildiği ve bu durumun uygulamanın amacı ile örtüşmediği belirtildi.

Bu meyanda petrokimyasal ürünlerin ithalatında “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarının” altında kalan kıymetlerde, ortaya çıkan kıymet farkının yükümlü firmalar tarafından yurtdışı gider olarak beyan edildiği, bu durumun ise 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırması yapılmamasına sebebiyet verdiği, firmalarca ithalat esnasında cezai işleme maruz kalmamak, yüklü teminatlar yatırmaya zorlanmamak gerekçeleriyle eşyanın kıymetini fatura kıymeti üzerinden değil, ilgili referans kıymeti üzerinden beyan etmeye gümrük idaresi tarafından mecbur bırakıldıkları ve aradaki kıymet farkını beyanname üzerinde yurtdışı gideri olarak beyan etmek zorunda kaldıkları iddia edilerek Gümrük Kanunu’nun 211. Maddesi kapsamında geri verme başvurusunda bulunulduğu aktarıldı. Geri verme talepleri reddedildikten ve bu karara karşı yapılan itirazların da olumsuz sonuçlanmasının ardından, konuya ilişkin dava açıldığı ve mahkeme kararlarının tamamının Bakanlık aleyhine sonuçlandığının tespit edildiğine işaret edildi.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, petrokimyasal ürünleri ithalatında;

Kıymet beyanlarının Bakanlık intranetinde yayımlanan “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında” yer alan bilgilerdeki kıymetten düşük olması durumunda, yurtdışı giderlerin arttırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, firmaların bu konuya ilişkin taleplerinin reddedilmesi, bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanunu 202. Maddesi kapsamında teminat altına alınması, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti amacıyla satış bedeli yöntemi terkedilmeden 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırılmasına gidilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button