0

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Önemli Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşmalar İçin Düzenlemeler

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ve Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) yer aldı.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) Tebliğ ile yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleniyor.

Taahhüt Sürecinin Başlatılması
Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen taraflar, ön araştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilecekler. Soruşturma sürecindeki taahhüt sunma talepleri Kanunun kapsamında yapılan soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilmesi gerekiyor.

Bu süre geçtikten sonra Kuruma iletilen taahhüt sunma talepleri dikkate alınmıyor. Tarafların, taahhüt sunma taleplerini yazılı şekilde Kuruma ileterek taahhüt sürecini başlatması gerekiyor.

Taahhüdün Sunulması
Tarafların, taahhüt görüşmeleri akabinde taahhüt sunmaya karar vermeleri halinde, taahhüt metnini ve taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış bir nüshası ile bu nüshanın özetini kendilerine tanınacak süre içinde Kuruma göndermeleri gerekiyor. Taahhüdün sunulması için tanınacak süre, incelemenin hangi aşamada olduğuna ve taahhüdün kapsamına bağlı olarak taahhüt görüşmeleri esnasında Kurumca belirleniyor.

Geçici Madde
Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden incelemeler hakkında da uygulanacak.
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla soruşturma açılması kararının alınmasından itibaren üç ay geçmiş soruşturmalarda, taahhüt sunma talebinin soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilmesi koşulu aranmayacak.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğine ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca soruşturma konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma ve Kararlar
-Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere;
— Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde,
— Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde on beşi aşmaması halinde,
ilgili anlaşmalar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı belirtiliyor.

– Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması gerekiyor.
– Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde ilgili kararlar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı belirtiliyor.
– Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağlar ilgili pazarın yüzde ellisinden fazlasını kapsıyorsa, bu maddede belirlenen eşikler, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından yüzde beş olarak uygulanacak.
– Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca bu maddede belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte bu eşikleri iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya karar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı belirtiliyor.
– Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının bu maddede belirlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmediği belirtiliyor.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma ve Kararların Soruşturma Konusu Yapılmaması
Piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararlar, Kurul tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecek.

Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının tam olarak tespit edilememesi gibi nedenlerle soruşturma açılması halinde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin pazar paylarının belirtilen eşikleri aşmadığının soruşturma sürecinde anlaşılması durumunda Kurul soruşturmaya son verebilecek.

Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ön araştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacak.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) için tıklayınız.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button