0

Radyoaktif Kaynakların Yurda Girişinde Nükleer Düzenleme Kurumu İzni Aranmasında Azami Hassasiyet Gösterilmesi Gerekiyor

Yazıda, Nükleer Düzenleme Kurumunun 29.06.2022 tarihli yazısına atıfla; 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun;

– 2 nci maddesinde; “Kurumdan; nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek için lisans alınması zorunludur. Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler lisans alabilir.”

-4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurumdan… ç) Radyoaktif maddelerin ihracatı, ithalatı, taşınması, transit geçirilmesi için izin alınması zorunludur.”

– 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ” a) … radyasyon uygulamalarını geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütenler bir yıldan dört yıla kadar hapis ve bin gün adli para cezası ile…cezalandırılır.”

– 25 inci maddesinde; “(1) Bu fıkrada sayılan aykırılıkların tespit edilmesi durumunda Kurum tarafından aşağıdaki idari para cezaları uygulanır. …”b) İzin alınması gereken faaliyetlerden; tesislere ilişkin olanların izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda yüz otuz yedi bin ila altı yüz otuz sekiz bin Türk lirası, diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda on bin ila kırk beş bin Türk lirası; yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi hâlinde beş bin ila iki yüz bin Türk lirası.”

Hükümlerinin amir olduğu belirtildi.

Söz konusu Kanun uyarınca yürürlükte olan, Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği’nin; 17 nci maddesinde yetkilendirmeye ilişkin muafiyetlerin, 14 üncü maddesinde ise ithalat ve ihracat izni alabilecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin hususların belirlendiği aktarıldı.

Bahsi geçen mevzuat gereğince; muafiyet sınırı (0,27 μCi) üzerinde aktiviteye sahip Cs-137 radyoaktif kaynağının ithalatı için Kurumlarından izin alınmasının zorunlu olduğu ve ithal izni başvurusunun, Kurumlarından radyoaktif maddelerin ithalatı, ihracatı ve taşınmasına yönelik lisans almış kuruluşlar veya kullanma bulundurma lisansı almış ya da başvurusu uygun bulunmuş kuruluşlar tarafından yapılmasının gerektiği iletildi.

Ayrıca, ithal izni başvurusundan önce, söz konusu radyoaktif kaynakların Türkiye’de ne amaçla, kim tarafından, hangi çalışma koşularında ve hangi kuruluşun sorumluluğunda kullanılacağına ilişkin bilgileri içeren başvurunun Kurumlarının değerlendirmesine sunulması gerektiği, Kurumlarınca yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre ithal izni başvurusunun değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu radyoaktif kaynakların yurda girişi ve yurt içinde kullanımı için yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulanması yönünde azami hassasiyetin gösterilmesine yönelik gerekli işlemlerin ilgili tüm birimlerce yerine getirilmesinin sağlanması ve aksi uygulamalara imkan vermeyecek tedbirlerin alınması talep edilerek, bu konuda bağlantı idarelerince gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Bununla birlikte, Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılar çerçevesinde muhtelif yazılarla Bölge Müdürlüklerine iletilen mevzuat dahilinde gerekli kolaylıkların sağlanması yönündeki bildirimlere ilişkin olarak, ilgili tüm mevzuatın tam ve eksiksiz olarak uygulanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button