0

Posta Yoluyla Gelen Eşya “Başlamış İşlemler”

Yazıda, 15 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 2009/15481 sayılı Kararın 62’nci maddesinde değişiklik yapıldığı anımsatıldı. 22 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin belirlendiği ve ilgili mevzuat hükümlerinin 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinin hüküm altına alındığı iletildi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 23.05.2022 tarihli yazısına atıfla, Posta Telgraf ve Telefon A.Ş.’nin anılan Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere altyapı çalışmalarını tamamlayamadığının bildirildiği, 01.05.2022 tarihinden önce yurtdışından gerçek kişilerce sipariş edilen ve ticari mahiyette olmayan ürünlerin bu tarihten önce ya da sonra yurda giriş yapmalarının akabinde ilgililerince 1 Mayıs 2022 tarihinden sonra gümrük idarelerine müracaat edildiği, eşyanın değerinin 150 Avro’yu geçmesi durumunda operatör firma tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verilememesi nedeniyle normal usulde detaylı beyan verilmesinin istenildiği ve bu durumun vatandaş nezdinde şikayet ve sızlanmalara sebebiyet verdiği ifade edildi.

Bu çerçevede, söz konusu sorunun çözümünü teminen 1 Mayıs 2022 tarihinden önce posta taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan ve gümrüğe sunulmak üzere posta işleme merkezine alınan, değeri 1500 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen ve alıcısı bir gerçek kişi olan eşyanın gümrük işlemlerinin, başlamış işlem kabul edilerek 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren mevzuattan önceki ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button