0

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat Tebliğ Uygulamaları

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 31.12.2020 tarih 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete de Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14) yayımlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, önceki Tebliğ 2020/14’e göre 3910.00 GTIP, 3307.10.00.90.19, 3305.30.00.00.00, 3307.20.00.00.00 GTİP’leri için mülga Tebliğ 2020/14 gereği içeriğinde yasaklı maddelerin bulunmadığına dair taahhütname vererek (Kod 1019 içeriği) işlemler yapılabildiği ifade edildi.

Bu itibarla, 2021/14 sayılı Tebliğde söz konusu maddeler için taahhütname kaldırılmış bulunmakta. İlgili yazıda söz edilen GTİP’ler 2021/14 sayılı Tebliğin EK-3-A OTİM ihtiva eden listesine alındı. Üyelerden gelen vaki taleplerden anlaşıldığı üzere, söz konusu işlemlerde taahhütname uygulaması kalktığından konuya ilişkin uygulamalarda hangi birime başvurulacağı, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuruya gerek olup olmadığı konularının açıklığa kavuşturulması önem arz etmekte olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button