0

ÖTV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

Tebliğ ile uygulama tebliğinde bazı değişikler yapıldı.

Buna göre;

1- Tebliğin tanımlar bölümünde yer alan Motorlu Araç Ticareti Yapanlar başlıklı 4. Maddesinde;

Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edenlerin, motorlu araç ticareti ile iştigal ettiklerini, ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan ve faaliyet/işletme konuları arasında motorlu araç ticareti veya benzeri ifadelerin bulunduğuna dair “Sicil Tasdiknamesi”nin veya yazının aslını ya da noter onaylı örneğini gümrük idarelerine ibraz etmek suretiyle tevsik etmeleri gerekiyor.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden kuruluşu yapılarak tescil işlemi gerçekleştirilenlerden “Sicil Tasdiknamesi” veya yazı ibrazı istenmiyor. MERSİS üzerinden bu kontrolün yapılmasının mümkün olmaması durumunda, bunlardan da söz konusu belge veya yazının ibrazı isteniyor.

Bunun yanı sıra, kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olanların, bu kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesisi için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafından icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının aslı veya noter onaylı örneği de aranıyor. Bu yazı, vergi daireleri tarafından en fazla iki yıllık dönemleri kapsayacak şekilde veriliyor ve yazının geçerlilik süresi içinde yapılan ithalatlarda geçerli sayılıyor.

Tebliğde yapılan Yapılan değişiklikle “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının” yerine “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin” istenecek.

2- Tebliğin istisnalar bölümünde yer alan “İhracat İstisnası” kışında yer alan 2. Maddesinde ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri başlığında belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası konu ediliyordu değişiklikle Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (3) fıkrasında belirtildiği üzere gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilecek.

3- Tebliğin Matrah, Oran ve Müteselsil Sorumluluk başlıklı bölümünü Matrah kısmında yer alan ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dâhil edildiği belirtilen cümlenin sonuna “Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir.” cümlesi eklendi.

4- Tebliğin Matrah, Oran ve Müteselsil Sorumluluk başlıklı bölümünün Oran kısmında yer alan üçüncü paragrafında ki Bakanlar Kuruluna ait yetki Cumhurbaşkanına devredildi. Aynı paragrafta yer alan (II) sayılı listede deki malların ÖTV oranının 1 katına kadar arttırılma yetkisi genişletilerek 3 katına kadar arttırılması olarak revize edildi. Yine aynı pragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelecek şekilde “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;” şeklinde ibare eklendi.

5- Tebliğin Matrah, Oran ve Müteselsil Sorumluluk başlıklı bölümünün Oran kısmının sonuna 2.9 madde eklendi

“2.9. İtfaiye Öncü Aracı
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV kapsamında değildir.
Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle “itfaiye öncü aracı” ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”

6-Tebliğin Ek 1’inde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button