0

ÖTV Kanunu (II) Sayılı Liste Kapsamı Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “ÖTV Kanunu (II) Sayılı Liste Kapsamı Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması esnasında yaşanan uygulama farklılıklarına ilişkin tereddütlerin giderilmesinin ve konunun netleştirilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 20.08.2020 tarihli ve E.92191 sayılı yazısında,

“-ÖTV Kanununun (1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

-(16/2) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisinin de aynı usule tâbi tutulacağının hüküm altına alındığı ve söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarının Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlendiği;

-Anılan Tebliğin, “V.” bölümünde ise, “c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin; dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir.” açıklamasına yer verildiği;

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar bakımından ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesinin gerektiği ve söz konusu rejimlerin uygulandığı ÖTV’ye tabi taşıtların gümrük vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması veya kısmen tahsil edilmesi suretiyle işlem tesis edildiği hallerde, teminat veya kısmi tahsilat tutarının belirlenmesinde ÖTV’nin de dikkate alınması gerektiği”nin ifade edildiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button