0

Nihai Kullanım Teminat İadesi

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Derneklerinin 30.10.2020 tarihli ortak yazısında, 2009/15481 sayılı Kararın 12. Maddesinde “İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.” Hükmüne yer verildiği, nihai kullanım izninin global olarak alınması ve birkaç firma tarafından işlem yapılması durumunda, izin hak sahibi tarafından eşyanın bir kısmının öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilemediği durumların hasıl olabildiği, böyle durumlarda tahsis edilemeyen kısma isabet eden vergilerin ödenerek alınan teminatların çözümü talep edildiğinde ise gümrüklerce, teminatın çözümü için izin alınan miktarın tamamının nihai kullanıma tahsis edilmesi gerektiğinin şart koşulduğu ve teminatların iade edilmediğinin belirtildiği anımsatıldı.

Yazının devamında, bir nihai kullanım izin belgesi kapsamında birden fazla serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesi mümkün bulunmakla birlikte nihai kullanıma ilişkin gümrük mevzuatında iznin global olarak düzenlenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı hatırlatıldı. Dolayısıyla iznin global olarak alınması ve birden fazla firma tarafından işlem yapılması ifadesi ile kastedilen hususun anlaşılmadığı belirtildi.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 209/3 üncü maddesinin; “Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranına tabi eşyanın, bu uygulamadan yararlanabilmesi için, süresi içerisinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edilmesi gerekir.” 208/4 üncü maddesi; “İznin verildiği aşamada yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun veya eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması ya da gümrük idaresinin izni olmaksızın devredilmesi veya satılması hallerinde izin iptal edilir.” 208/5 inci maddesi; “İznin iptali durumunda izin hak sahibi nihai kullanıma tahsis edilmemiş eşya ile ilgili gümrük vergisini derhal ödemek zorundadır. ” 2009/15481 sayılı Kararın 12 inci maddesi “İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.” hükümlerinin amir olduğu iletildi.

Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanabilmesi için süresi içinde nihai kullanıma tahsis edilmesi, teminatın iade edilmesi için de eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Ancak, eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin veya edilemeyeceğinin anlaşılması halinde iznin iptal edilmesi suretiyle tahsis edilmemiş eşya ile ilgili vergilerin tahsil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak yazısına atıfla teminatların iade edilmediğinin belirtildiğiyle birlikte söz konusu yazıda yer verilen bilgilerden yukarıda bahsi geçen mevzuatın uygulanıp uygulanmadığına yönelik bir tespit anlaşılmadığı belirtildi. Bu çerçevede, konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasının detaylı ve/veya somut bilgilerin (gümrük idaresi, beyanname v.b) sağlanması halinde mümkün olduğunun altı çizildi.

İlgili “Gümrük Müşavirleri Nihai Kullanıma Tahsis Edilemeyen Eşya İçin Teminat İadesi İstiyor” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button