0

NCTS Tedbirleri Hakkında

Yazıda, İGMD’nin 27 Eylül 2022 tarihli yazısının değerlendirildiği ve Muratbey Gümrük Müdürlüğünce tanzim edilen 21 Eylül 2022 tarihli Müdürlük Emrinin, Ortak transit rejiminde T1 veya T2 belgesiyle Türkiye’ye getirilen eşyaların genel tanımlarla beyan edildiği, birden fazla kalem olsa bile genellikle bir kalem olarak beyan edildiği, NCTS eki Transit Refakat Belgesi ve T1/T2 belgesinde eşya adının taşınan eşyayı genel veya muhtelif olarak tanımlaması, ekine fatura eklenmemesi, farklı belge eklenmek/gösterilerek suretiyle çok ciddi bir hazine kaybına sebebiyet verildiği tespitlerine yer verilerek Müfettişlik Makamının talimatları kapsam ve doğrultusunda uygulamaya (Merkez teşkilatı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar) olası mükellef şikayetlerini önlemek ve belge eksiklerinin tamamlanabilmesine imkan verilebilmesi amacıyla 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren başlanmak üzere aşağıda belirtilen;

-Ortak transit rejimi (T1/T2) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyalardan:

Eşya cinsinin; …………. genel tanımlarla tanımlanmış eşyanın en azından 6’lı bazda gümrük tarife alt pozisyonunu belirtecek şekilde eşya tanımının transit refakat belgesinde yer alması, ya da T1/T2 belgesine ekli fatura/çeki listesi bulunması, eğer bunlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda eşyanın kırmızı hatta sevk edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip eşya cins ve nevi ne yer verilerek tutanağa bağlanması,

Eşyanın, birden fazla kalemden oluşmasına rağmen beyan edilirken 1 kalem beyan edildiği diğer kalemlerin beyan edilmediği sadece kap ve kg bilgisinin yer aldığı , Tl/T2 belgesindeki kayıtlar ile fatura vb. ile fiili yapılan sayımlarda tespit edilen eşyanın karşılaştırma yapılmasına imkan vermediği bu nedenle T l/T2 belgesi kapsamında ülkemize transit gelen eşyanın birden fazla kalemden oluşmasına rağmen sistemde 1 kalem olarak beyan edilmesi durumunda, belge ekinde muhakkak çeki belgesi ve fatura bulunması aksi durumunda eşyanın kırmızı hatta sevk edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip eşya cins ve nevine yer verilerek tutanağa bağlanması,

Ortak transit/ulusal transit/TIR karnesi kapsamında transit —- branda vb. yerlerinden oynama/uygunsuzluk ile perçin —– eşyanın tam tespite sevk edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki btelgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip eşya cins ve nevine yer verilerek tutanağa bağlanması,

Transit rejimi kapsamında antrepoya alınan eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma sokulması diğer kısmının yeni bir transit rejimine bağlanması durumunda ithalat beyannamesinin işlemleri yapılırken beyannamenin 40 no.lu kutusunda yer alan “özet beyan/önceki belgenin sistemden çağrılarak beyanname eki belgeler ile karşılaştırılarak uygunluk verilmesi,

NCTS kapsamında varış gümrük idaresinde sarı hat/kırmızı hat kapsamında işlemler yapılırken sistemdeki kalem açıklamaları ile sunulan fatura vb. belgelerin birbiri ile karşılaştırmalı olarak kontrol edildikten sonra uygunluk bildirimi (DES CON) yapılması

durumlarını içerdiği iletildi.

Yazıda devamla;

-10. 09 .2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin Sorumluluk başlıklı 22inci Maddesinin b fıkrasında “Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve bu durumu günlük raporda belirtmeli’, Yetki başlıklı 25 inci Maddesinde, (1) Bakanlık, bazı, Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. (2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. (3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.” Hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının Merkez birimlerince yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar herhangi bir hazine kaybına sebebiyet verilmemesi açısından belirlenen durumlara düzenlemelerin tüm ilgililerce gecikmeksizin yerine getirmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button