0

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Muafiyeti

Yazıda, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Yetki” başlıklı 134 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasının;

“(1) 45 inci, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 62 nci maddelerde belirtilen eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye ve sınırlamaya, kapsamını daraltmaya veya genişletmeye,

(2) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya,

(3) 111 inci maddede yer alan mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gerektiğinde tevsiki koşuluyla, kişiye ait bir hakkın kullanımına ilişkin olarak, maddede belirtilen haller dikkate alınarak belirlenen süreleri uzatmaya,

(4) Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye,… …Müsteşarlık yetkilidir.”

Hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

2009/15481 sayılı BKK’ nın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Nahçıvan’dan Türkiye’ye kara gümrük kapısından giriş yapan yolcuların bir ayda en fazla 10 defa kullanabilecekleri BKK ek-9/A’da yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecek cinsi eşya için muafiyet haklarının 1 adedinin Nahçıvan’dan ya da Nahçıvan gümrük sahası içerisinde yer alan gümrüksüz satış mağazalarından Türkiye’ye getirecekleri eşya için, kalan 9 muafiyet hakkının ise Türkiye gümrük sahası içerisinde yer alan gümrüksüz satış mağazasından kullanmaları,

Uygulamanın denetiminin kolaylaştırılması amacıyla da yolcuların o ay içerisinde Türkiye’ye ilk girişlerindeki BKK ek-9/A’da yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecek cinsi eşya için muafiyet haklarının Nahçıvan’dan ya da Nahçıvan gümrük sahası içerisinde bulunan gümrüksüz satış mağazalarından, sonraki girişlerindeki söz konusu eşya için muafiyet haklarının ise Türkiye sınır kapılarındaki gümrüksüz satış mağazalarından kullanmaları;

Bununla birlikte, yolcuların aynı ay içerisinde Türkiye’ye ikinci ve daha sonraki girişlerinde, alışverişlerinin kontrol edilmesi akabinde, Türkiye’de bulunan gümrüksüz satış mağazalarından satın alınmamış yolcu beraberi muafiyet hakkı kapsamı BKK ek-9/A’da yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecek cinsi eşyalarının ise Türkiye’ye girişine izin verilmemesinin Bakanlık Makamı’nın 11 Ekim 2022 tarihli 79196394 sayılı onay ı ile uygun görüldüğü bildirildi.

Related Posts

Call Now Button