0

Kıymet Araştırmasında Belgelerin Onaylı Olmaması Tek Başına Bedel Reddini Gerektirmiyor

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; yükümlüsünce beyan edilen kıymetin gümrük kıymeti olarak kabul edilmesi hususunda tereddüde düşülmesi nedeniyle yükümlüsünden ilave bilgi ve belge istenildiği durumlarda, yükümlüsünce mahreç ülke ihracat beyannamelerinin yükümlü nüshasının konsolosluk veya mahreç ülke sanayi ve ticaret odası tarafından onaylatılamaması durumunda yapılacak işlem hususunda tereddüt hasıl olduğu aktarıldı.

Yazıda devamla, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda yapılacak işlemlerin 2012/29 sayılı Genelgede açıklandığı, Kıymet araştırması işlemlerinde yükümlüden istenilen belgeler ile ilgili olarak da, 18.04.2022 tarihli ve 73865561 sayılı yazıda açıklamalara yer verildiği iletildi.

İthal eşyasının gümrük kıymetinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri hükümlerine göre belirlendiği, diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 44/5 maddesinde, “Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçekliği veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi halinde, gümrük idarelerince yükümlülerden ilave bilgi ve belge talep edilmesi de dahil olmak üzere, konunun incelenmesi ve araştırılması neticesinde şüpheye sebebiyet veren hususlarda gümrük idaresinin makul şüpheleri giderilmediği takdirde eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre tespit edilemez. Bu durumda gümrük kıymeti birinci fıkrada belirtilen usul çerçevesinde diğer yöntemlere göre belirlenir.” Hükmü yer aldığı belirtildi.

Bu çerçevede, satış bedeli yönteminin terkedilebilmesi, Gümrük Kanununun 24/1 ve Gümrük Yönetmeliğinin 44/5 maddelerinde belirtilen durumlarda söz konusu olduğu ifade edildi.

Bu itibarla, yükümlüsünce sunulan bilgi ve belgeler ile gümrüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğu konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmış olması durumunda, sadece sunulan belgelerin onaylı olmamasının tek başına beyan edilen satış bedelinin reddini gerektirmediği vurgulandı.

Böyle durumlarda, yükümlüsünce yapılan açıklamaların ve sunulan bilgi ve belgelerin, ticari işleme ilişkin koşullar çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda idarede oluşan tereddütlerin ortadan kalkmış olması durumunda, bu sonuca göre işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button