0

Kıyı Tesisi İşletme İzni Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlenmesi amaçlanıyor.

Yayınlanan yeni yönetmelikte, yönetmeliğin kapsamı net bir çerçeve ile çizildi;

“Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki ülkemiz deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri, boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek olan kıyı tesisi işletmecilerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kanun kapsamındaki iç suları ve aksi belirtilmedikçe;
a) Gemi sanayi ve gemi geri dönüşüm tesislerini,
b) Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesislerini,
c) Kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
ç) Yalnızca kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
d) Ticari faaliyette bulunulmayan kıyı tesislerini,
e) Yalnızca eğitim ve/veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesislerini,
ve bunların kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaz.”

Yayınlanan yeni Yönetmelikle Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik bugünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe giriyor.

Yeni Yönetmelikle değişen bazı hususlar şu şekilde;

1-Yeni Yönetmelikte başvuru için ön şart aranmıyor.

“Başvuru için aranacak önşartlar
MADDE 6 – (1)
İşletme izni almak üzere başvuracak olan;
a) Özel hukuk tüzel kişileri için:
1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirketlerden olması, balıkçı barınakları için 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif tüzel kişiliğinin bulunması,
2) Kıyı tesisinin niteliğine göre verilecek limancılık hizmetlerinin, şirket ana sözleşmesinin faaliyetler maddesinde yer almış olması,
3) Şirketi idare ve temsile yetkili olanların kamu haklarından kısıtlı olmaması,
edileceğinin belirtilmiş olması,
c) Gerçek kişiler için:
1) Türk vatandaşı olmaları,
2) Kamu haklarından kısıtlı olmamaları,
şarttır.”

2-Başvurular e-devlet aracılığı ile yapılabilecek.
Yeni yönetmelikle Özel İzin verilmesi düzenlendi. Buna göre; idare tarafından; ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak istisnai uygulamalar yapılabilecek.

Bu kapsamda;
– Tesisin bulunduğu ildeki valilik veya tesiste yürütülecek faaliyetin amacına yönelik ilgili kamu idaresi tarafından düzenlenen kamu yararı kararı kapsamında gemilerin kıyı tesisine yanaştırılarak hizmet verilmesi işlemlerine,
– Kıyı tesisi inşaatının kısmen veya tamamen bitirilmesi sonrasında, kıyı tesisinin donanımında kullanılacak alet, ekipman ve teçhizatı taşıyan gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve bunların tahliye edilmesi işlemlerine,
– Kıyı tesisinin donatımı aşamasında, donatılan ekipmanın test/montaj ihtiyacının oluşması halinde gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,
– Ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları dikkate alınarak gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,

yönelik İdare tarafından özel izinler verilebilecek.

Yeni yönetmelikte yer alan diğer hususların yer aldığı Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button