0

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelikle yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler başlığında yer alan 11. Maddeye yeni bir fıkra eklendi,

“(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.”

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları başlığına bazı eklemeler yapıldı. Buna göre;

Ancak, bu fıkra kapsamında öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama noktası sayısında sınır uygulanmayacak.

Sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzere F1 veya F2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler için, sözleşme yapılabilecek firma sayısına ilişkin sınır uygulanmayacak. Ancak, bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücreti, talep edilen yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 10 katı olarak uygulanacak.

Elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzere M1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmayacak ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanacak. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilecek.

E-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi taşıtla hizmet vermek üzere P1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları ile mesleki yeterlilik şartı aranmayacak ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanacak. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilecek.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen özmal elektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için bu maddeyle belirlenen asgari kapasite hesabında % 25 fazla olarak değerlendirilecek. Ancak, yapılan değerlendirmede varsa virgülden sonraki değerler dikkate alınmayacak.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button