0

Kadın İhracatçılara Yönelik ‘Kadın İşletmesi’ Projesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’den alınan duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM)’den alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile kadın ihracatçıların devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan “Kadın İhracatçılara Yönelik UR-GE Projeleri”nin geliştirilmesi kararı alındığı bildirildi.

UR-GE Projeleri, benzer sektörlerde bir araya gelen firmaların ortak ihtiyaçlarının tespit edilerek uluslararası düzeyde rekabetçi yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 3 yıl süreli projelerden oluşmakta. Proje süresince, katılımcı firmaların ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek, kendilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenecek.

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen ve belirtilen destek üst limitlerine göre yapılacak her bir faaliyetin toplam bütçesinin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek olup, destek öncesi pre-finansman TİM tarafından gerçekleştirilecek. Yüzde 25’lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilecek.

UR-GE Projelerine ilk etapta “Kadın İşletmesi” tanımına uygun ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinden firmalar başvuruda bulunabilecek.

Proje Adımları
1- İhtiyaç Analizi: Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmaların mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesi.
2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmaların hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmekte.
3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmaların hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı ziyareti gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmaların ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanmakta.


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kadın İşletmesi Tanımı:
a. Limited Şirketlerde;
– Ortaklardan birinin kadın olması (ortaklık payı dikkate alınmayacak) ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,
– Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,
– Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,
-Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gerekli.
-(Yönetim kurulu, üyelerinden birini en üst düzey yönetici olarak atayabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de görevlendirebilir.)
b. Anonim Şirketlerde;
-Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey yöneticinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) veya
-Yönetim kurulu tarafından yapılmış bir yönetim yetkisi devri söz konusu değilse, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun (yüzde 51 ve üzeri) kadın olması gerekli.
c. Kollektif Şirketlerde;
-Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın ya diğer ortak/ortaklar ile yönetim sorumluluğunu paylaşıyor olması ya da diğer ortaklar tarafından yönetim yetkisini kullanmak üzere atanmış/görevlendirilmiş olması veya,
-Şirket ortakları tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gerekli.
d. Komandit Şirketlerde;
-Komandite ortağın kadın olduğu komandit şirketlerde “kollektif şirket” hükümleri,
-Komandite ortağın kadın olduğu sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde “anonim şirket” hükümleri uygulanacak.
-UR-GE Projesi’nde yer almak isteyen firmaların Kadın İşletmesi tanımına uyduklarını belge ile ibraz etmeleri gerekmekte.
-UR-GE Projesi’nde yer almak isteyen firmaların İhracatçı Birliklerinden birine üye olmaları gerekmekte:
-Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 (bir) eğitim programına katılmaları zorunlu.
-Firma yapılarının en az “Limited Şirket” statüsünde olması gerekmekte (Şahıs şirketleri yer alamamakta).
-Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı’na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50 bin ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin yüzde 70’ini destek olarak alabilecekler.
-UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)’de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunlu. (Başvuru yapan firmanın üye olduğu İhracatçı Birliğinin web sitesi üzerinden DYS kaydı yapılabilmekte.)
-Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.
-Firmaların İhracatçı Birlikleri üyelik sicil numarası https://tim.org.tr/tr/uyeliksorgulama adresinden öğrenilebilmekte.

Başvuru ve İletişim
Duyuruda projeye başvuru yapacak firmaların 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17:30’a kadar ekli Şirket Talep Yazısını doldurarak ops@tim.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla veya elden iletmeleri gerektiği belirtildi.
Adres: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/Bahçelievler 34196 İstanbul

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat