0

İthalatçı Bilgi Formu Güncellenmesi İçin Son Tarih

Kayıt Belgesine tabi ürünlerin ithalatından önce, Kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu kayıt merkezine ibraz etmeyenler için Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun 1 Haziran 2021 tarihine kadar ibraz etmeleri gerektiği aksi halde kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınamayacağına dair İKTİB duyurusu çeşitli firmalara mail ortamında gönderildi.

Duyuruda, ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’lerin hükümleri gereği kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı gerektiği anımsatıldı.

Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2020 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerektiği belirtildi.

Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2021 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin
anılan tarihten itibaren kayıt belgesi başvurularının sistem tarafından değerlendirmeye alınamayacağı bildirildi.
Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2021 tarihinden sonra ibraz eden ithalatçı firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebileceği vurgulandı.

Haber: Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Related Posts

Call Now Button