0

İthalat Rejimi V Listedeki Eşya İçin Mevzuatta Yer Alan Şartları Taşıyan Emsal Tahlil Raporları Kullanılabilecek

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden İthalat Rejim Kararı eki V sayılı liste kapsamında ithalatında süreklilik arz eden aynı eşyalar için alınan tahlil raporlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ncı maddesi uyarınca bir yıl süreyle emsal olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda gümrüklerde görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.

Yazıda devamla, Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ncı maddesinde “(2) …b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.

c) 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.

d) (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde, bu laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporlarına itibar edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.” Hükmü yer aldığı belirtildi.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri çerçevesinde, İthalat Rejim Kararı eki V sayılı liste kapsamında ithalatında süreklilik arz eden ve Gümrük Yönetmeliği 196 ncı maddesi 2(b), (c) ve (d) fıkralarındaki kriterleri sağlayan aynı eşyalar için alınan tahlil raporlarının yine anılan fıkralarda belirtilen süreler içerisinde emsal olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button