0

İthal Edilen Atıklarda Yüzde 1’den Fazla Bulunamayacak Yabancı Maddeler

Yazıda, 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Atık ithalatı uygulamalarına ilişkin ek genelge ile ithal edilen plastik atıkların içeriğinde ağırlıkça yüzde 1’den fazla yabancı madde olmaması gerektiğinin hükme bağlandığı anımsatıldı.

Yazının devamında, 10.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ ile yeniden ithali kontrole tabi listeye alınan 3915.10.00.00.00 GTİP’li polietilen malzemelerin ithalatında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla yüzde 1’den fazla yabancı madde ifadesiyle ilgili olarak konuya açıklık getirilmesi gerektiği belirtildi.

2021/3 Sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde “Tebliğin Ek-1’deki listesinde yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması” gerektiğinin belirtildiği iletildi.

2021/9 sayılı Genelge ile ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça yüzde 1’den fazla yabancı madde olmaması ile ilgili olarak, ithalat aşamasında İl müdürlüklerince yapılan denetimlerde, ithal edilen malzemede doğası gereği içerisinde belli miktarda ithalatı yasak olmayan başka malzemelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, bu malzemelerin geri dönüşüme uygun atık olduğunun belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda ithal edilen atıkların içeriğine ithalatı yasak olan ağır metal, zirai ilaç, ithali yasak atık ve/veya tehlikeli maddelerin bulaşmadığının tespit edilmesi ve yüzde 1’lik değerlendirmenin bu çerçevede yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button