0

İngiltere STA Kapsamında İthalatta Kabul Edilecek Menşe Beyanları

Yazıda, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngiltere) arasında serbest ticaret alanı tesis etmek amacıyla 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”üne ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliklerin, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sevk edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ilk olarak 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin” 19 uncu maddesinde yer verilen ve 14 Nisan 2021 tarihi sonrasındaki işlemler için yakın zamanda yayımlanacak ikinci Yönetmelikte de yer verilecek olan aşağıdaki hükümlerin, ilgili STA kapsamında ithalatta kabul edilecek menşe beyanları açısından geçerli olacağı bildirildi:

“MADDE 19 – (1) Bir menşe beyanı:
a) ithal edilen eşyanın bu Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, Ek-3’te belirlenen biçimde yazılı olarak yapılır.
b) söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilir veya bunlara eklenebilir.

(2) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu hallerde, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin Ek-3’te yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla;
a) ihracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,
b) ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak mimzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının,
yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir.
……”

Gümrük idarelerince yukarıda belirtilen çerçevede işlem gerçekleştirilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button