0

Gümrüksüz Satış Mağazalarının Açma ve İşletme İzin Belgeleri

Yazıda, 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin “Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası; “(9) Gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilir. Süre sonunda faaliyetine devam etmek isteyen mağaza işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ederler. Söz konusu talep, iznin sona erdiği tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce yapılır. Bir aydan sonra yapılan başvurularda gecikme süresi kadar mağaza ve/veya depoya eşya girişi durdurulur. Talep gümrük ve bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai değerlendirme Bakanlıkça yapılır. Talebin uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır. Süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen mağaza ve depoların açma ve işletme izinleri iptal edilir. Mağaza işletmecisi firma ile hudut kapısı işleticisi arasındaki kira sözleşmesinin 5 yıldan uzun olması durumunda gümrüksüz satış mağazası/deposu izin belgesi geçerlik süresi için söz konusu kira sözleşmesi süresi dikkate alınır.”

Hükmünün ve

14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen “Faaliyetteki mağaza ve depolar” başlıklı Geçici 8 inci maddesi ise “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyetleri devam eden gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için 7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen 5 yıllık süre bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.”

Hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bu çerçevede bağlantı gümrük idareleri denetimi altında faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazaları/depolarının açma ve işletme izin belgelerinin kontrol edilerek, gümrüksüz satış mağazası asıl işletmecisi ile gümrük kapısı işleticisi arasında geçerli kira sözleşmesi bulunanlar hariç olmak üzere, Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyette olan ve yukarıda belirtilen geçici 8 inci maddenin yayınlandığı tarihten itibaren 5 yılı dolduracak olanlara ilişkin madde hükmünde belirtildiği şekilde, yürürlükte olan mevzuat gereği şartların sağlandığını gösteren belgelerin gümrük müdürlüklerince kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Şartları sağlayan firmaların açma ve işletme belgelerinin süresinin uzatılmasını teminen (ilgili belgeler Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmeksizin); şartları sağlamayan firmaların ise gerekçeleri ile birlikte, gümrük müdürlüğü görüşlerinin bölge müdürlüğü mütalaası ile birlikte Genel Müdürlüğe 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen süreler çerçevesinde iletilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button