0

Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesinin Uygulanması

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap, “Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinin uygulanması” hakkında ortak bir duyuru yayımladılar.

Duyuruda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 60’ıncı maddesi hükmüne göre, beyannamenin, eşyanın beyan edildiği gümrük Rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve gerekli bütün belgelerin beyannameye eklenmesi gerekli olduğu belirtildi. Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebileceği, bu durumda söz konusu belgelerin gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilmesi gerektiği anımsatıldı.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyelerinden gelen taleplerde özetle; Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyelerinden dış ticaret firmalarınca sunulan bilgi ve belgelere istinaden Gümrük Kanunun 3’üncü ve devamı maddelerine göre beyannameyi oluşturarak gümrük idaresine beyannameler sunulduğu ve beyanname yazım aşamasında beyannameyi oluşturan eşyaların tamamı için beyanname ana sayfa ekranında döviz cinsi ve Fatura bedeli bilgilerinin girişinin yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca hesaplama sayfasında ise fatura kapsamı eşyalar ile ilgili beyannamenin tamamını kapsayacak şekilde(her kalem için ayrı giriş yapılamadığından), Navlun, Sigorta, Yurt dışı diğer tutar, Yurt dışı royalti, Yurt dışı komisyon, Yurt dışı demuraj, Yurt dışı faiz, Depolama giderleri, Tahmil tahliye giderleri, Banka masrafları, Diğer giderler, Liman giderleri, Kültür fonu şeklinde beyan kutucukları bulunduğu ve dernek üyelerince de kendilerinde bulunan bilgi ve belgelere göre bu alanlara giriş yapılarak beyanların oluşturulduğu belirtildi. Eşyaların birden fazla kalem olması halinde ise, beyan edilen tutarların sistem tarafından kalemlere otomatik dağıtıldığı ifade edildi. Her bir kalem eşya için sistem üzerinde bu tutarları giriş yapılabilmesi için kalem bazında bilgi girişi yapılarak beyan edilmesinin mümkün olmadığı ve yukarıda bahsedilen tutarlardan herhangi birinin eksik beyan edilmesi durumunda ise, vergi kaybı oluşması halinde ve oluşan vergi kaybının kalemlere dağıtılması sonucunda her bir kalem için vergi kaybının kuruşlarla ifade edilmesine karşın Gümrük İdarelerince Gümrük Kanunu 234. Madde kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Gümrük Kanunu’nun “Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz.” hükmünü içeren 234/6 maddesi ile aynı Kanunun “Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez.” hükmünü içeren 67/2 maddesi uygulanmak suretiyle, çok kalemli beyanlarda her bir kalem için ayrı ayrı işlem tesis edilerek GK. 241/1 göre para cezası uygulandığı belirtildi.

Gümrük Kanunu içerinde Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalara 234. Madde ila 238. Maddeler kapsamında düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, her bir kalem eşya için sistem üzerinde navlun, sigorta vb. tutarların hesaplama sayfasında her bir kalem içim ayrı ayrı giriş yapılarak beyan edilmesinin mümkün olmadığı ve beyanname ana sayfa ekranında tutarların eksik giriş yapılarak beyan yapılması durumu değerlendirildiğinde beyannamenin Ek 14’e göre uygun olarak doldurulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Gümrük Kanunu’nun 241/1 maddesi doğrultusunda tesis edilecek ceza kararına her bir kalemin esas alınması yerine beyannamenin esas alınmasının uygun olacağı dile getirildi.

Related Posts

Call Now Button