0

GTİP Değişikliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı

İGMD’den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na intikal eden olaylardan; serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinde beyan edilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’na ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında BİLGE sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin istenmediği ancak eşyanın fiziki muayenesi çerçevesinde yapılan laboratuvar tahlili sonucunda tespit edilen yeni GTİP’in ilave gümrük vergisi, ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi çerçevesinde menşe şahadetnamesinin ibrazının gerektiği durumda, yükümlü tarafından beyanname ekinde menşe şahadetnamesi ibraz edilmediği gibi menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğine ilişkin bir beyanda da bulunulmadığı hallerde yeni GTİP’teki eşyanın söz konusu mali yükümlüklere tabi olmaması amacıyla ilgili beyanname henüz muayene memurunca onaylanmadan yükümlüsünce gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yazının devamında, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 205 inci maddelerine göre serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat edilmesi ve menşe şahadetnamesinin eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumların Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlendiği bahse konu ikinci fıkrada belirtilen haller dışında ise mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince söz konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması durumunda tahsil edilen tutarın geri verildiği belirtildi.

Bu çerçevede, laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP’e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken, tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde;

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce;

a) Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu’nun 46 ncı ve 70 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belgenin kabul edilmesi,
b) Söz konusu süreler içerisinde yükümlü tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi durumunda alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi veya yükümlü tarafından talep edilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlemlerin yapılması,

2) 1 (b)’de belirtildiği şekilde işlem yapılan durumlarda, yükümlü tarafından beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alınan teminatın iade edilmesi veya mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tahsil edilen tutarın geri verilmesi,

gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat