0

Gözetim Uygulaması Dayanaklı Geri Verme Talepli İdari Davalar

Yazıda, İthalat Genel Müdürlüğünün 17 Haziran 2022 tarihli yazısına atıfla; 28/7/2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesiyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinde yapılan değişiklik sonrası gözetim uygulamaları dayanaklı geri verme talepli idari davaların seyrinin incelenmesi neticesinde bazı idari davaların idare aleyhine neticelendiğinin müşahede edildiği,

İdare aleyhine sonuçlanan davalara ilişkin Bölge Müdürlükleri ile yapılan görüşmelerde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 28/7/2021 tarihinden önce tescili gerçekleştirilen gümrük beyannameleri ile anılan tarihten sonra tescil edilen gümrük beyannamelerinin aynı davada uyuşmazlık konusu edildiği,

Mahkemelerce dava konusu beyannamelerin tescil tarihi yönünden 28/7/2021 tarihi öncesi dönem ile anılan tarih sonrası dönem yönünden bir ayrıma gidilmediği, bu yüzden de, nizâ konusu tüm gümrük beyannameleri 28/7/2021 tarihi öncesi tescil edilmişçesine davaların kabulüne karar verildiği bilgisi edinildiğinden bahisle,

Kanun değişikliğinin mahkemeler veçhesinden belirginliğinin artırılmasını teminen, Gümrük Kanunu’nun 211 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 28/7/2021 tarihi öncesi tescil edilen beyannamelere dayanan geri verme talepleri ile anılan tarihten sonra tescili gerçekleştirilen beyannamelere dayanan geri verme taleplerinin farklı idari işlemler ile reddedilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button